Missie en visie

 

Missie vso Widdonckschool

Wij bereiden kinderen en jongeren voor op hun toekomstige plaats in onze samenleving. vso Widdonckschool Weert is er voor leerlingen van 12 tot 20 jaar, die ernstige, complexe gedragsproblemen, psychiatrische problemen en/of leerproblemen ervaren. Wij richten ons tevens op de ouders van onze leerlingen en de partners in de jeugdhulpverlening. Wij bieden onze leerlingen een passend ontwikkeling- en opbrengstgericht onderwijsprogramma. Dat doen wij in een leeromgeving die de ontwikkelingsmogelijkheden optimaal stimuleert en die leerlingen tot hun recht laat komen. Wij stemmen onze werkwijze af met onze leerlingen, hun ouders en partners in het onderwijs en de jeugdhulpverlening. Ons aanbod is bovendien afgestemd op de leefwereld van onze leerlingen.

 

Visie vso Widdonckschool

 

De visie geeft een kort en helder antwoord op de vraag: hoe zien wij ons in de wereld van morgen? Het is het idee dat school heeft over haar ontwikkelingen en welke kant het team van medewerkers op wil gaan. Een goede visie hoeft niet perse op papier te worden gezet. De visie dient uit gedrag af te lezen te zijn. Onze visie hebben we opgedeeld in drie domeinen. We vinden dat hiermee het beeld van school het meest duidelijk vorm krijgt.

 

Onderwijskundige visie

'Zo kijken wij tegen ons onderwijs aan'

Vanuit onze kernwaarden werken wij vanuit een onvoorwaardelijk positief mensbeeld met als doel de authenticiteit / het unieke van één ieder te bekrachtigen en in te zetten. We stellen de leerling centraal en willen uitgaan van een eenduidige en complete beginsituatie waaruit een ononderbroken ontwikkelingsproces ontstaat. Op basis van gelijkwaardigheid willen we een professionele lerende cultuur zijn om kennis, ervaringen en bevindingen in te brengen en zo te komen tot een realistisch en haalbaar ontwikkelingsperspectief.

 

Basis voor het onderwijs dat wij bieden aan onze leerlingen, is het vertrouwen van iedereen in het vermogen van deze jongeren om zich te kunnen ontwikkelen. Een veilige en toch flexibel ingerichte leeromgeving, zowel op school als thuis en in de vrije tijd, zien wij als voorwaarde om aan de (zorg)behoeften van onze leerlingen te kunnen voldoen om zo te komen tot gezonde groei op alle ontwikkelingsgebieden.

 

De kerndoelen samen met eindtermen voor sociaal competent gedrag zijn uitgangspunt voor het stellen van een individueel ontwikkelingsperspectief gericht op een realistische uitstroombestemming.

 

Pedagogische visie

'Zo zien wij onze leerlingen'

Een ordelijke en veilige leeromgeving is de basis voor het zichtbaar kunnen maken en krijgen van eigenheid van de leerling. De eigenheid van de leerling is middel om tot ontwikkeling te komen waarbij eenieder medeverantwoordelijk is voor het proces gericht op de toekomst. In een continu pedagogische omgangssfeer, wordt de leerling voorbereid op de toekomst waarbij hij voortschrijdend het juiste perspectief krijgt op zijn sociale integratie en actief burgerschap. De leerkracht heeft hierin een centrale rol, handelt in het verlengde van de visie, heeft kennis van verschillende rollen en weet deze in wisselende situaties juist toe te passen.

 

Ons streven is het optimaliseren van zelfbeeld, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid om zo te komen tot een zinvol en gelukkig bestaan.

 

Didactische visie

'Zo doen wij dat/hoe'

Voor iedere leerling worden op alle zorgniveaus kansen en leermogelijkheden gecreëerd, afgestemd op individuele leerbehoeften en leerstijl op basis van een objectieve didactische beginsituatie. Door in te zetten op de sterke kanten en talenten van de leerling worden haar/zijn ontwikkelpunten geprikkeld en gestimuleerd. Dit in een uitdagende, boeiende en motiverende leeromgeving en brede inzet van onderwijsstrategieën die aansluiten bij de actuele belevingswereld van onze leerlingen.

 

Binnen het vso vallen de individuele ontwikkelingstrajecten binnen een van de uitstroomprofielen Onderwijs, Arbeid en Dagbesteding óf een combinatie hiervan.

 

 


VSO Widdonckschool Weert

Dr. Kuyperstraat 217

6004 AK Weert

Tel.: 0495 - 45 33 99

E-mail: widdonckschoolweert@aloysiusstichting.nl