Onderwijsaanbod

Leerlingen die onderwijs volgen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) hebben, net als leerlingen in het reguliere onderwijs, recht op goed onderwijs. Onderwijs dat aansluit bij hun mogelijkheden en hen toeleidt naar een vervolgopleiding, de arbeidsmarkt of tot zo zelfstandig mogelijk functioneren in vormen van dagbesteding.

 

Met ingang van 01-08-2013 is voor het vso de Wet Kwaliteit Speciaal Onderwijs van toepassing. Hierin is het vergroten van de opbrengstgerichtheid van onderwijs, door het invoeren van een verplichting om voor alle leerlingen het ontwikkelingsperspectief vast te stellen en de voortgang van de ontwikkeling te registreren, geregeld:

 

  • het inrichten van drie uitstroomprofielen, waarbij het uitstroomprofiel vervolgonderwijs is geënt op het regulier voortgezet onderwijs en het uitstroomprofiel arbeidsmarkt praktijkgericht is en inzet op duurzame arbeidsparticipatie dan wel er sprake is van arbeidsmatige dagbesteding
  • het toeleiden naar een diploma/certificaat en overgangsdocument aan alle leerlingen, om zo een extra steun in de rug te geven bij hun vervolgstap richting dagbesteding, arbeidsmarkt of richting vervolgonderwijs
  • het creëren van mogelijkheden om bij de aangeboden uitstroomprofielen passende docenten aan te stellen
  • het toewerken naar bestendiging na uitstroom en het bieden van nazorg als leerling, werkgever of vervolgopleiding dat wenselijk vindt

 

Het doel van deze maatregelen is om de kansen van leerlingen op maatschappelijke participatie te vergroten door:

  • leerlingen zodanig op te leiden dat ze kunnen terugkeren naar regulier onderwijs of een succesvolle overstap kunnen maken naar regulier vervolgonderwijs
  • leerlingen succesvol toe te leiden naar de arbeidsmarkt, indien mogelijk met een duurzaam arbeidscontract, of
  • leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op vormen van dagbesteding

 


VSO Widdonckschool Weert

Dr. Kuyperstraat 217

6004 AK Weert

Tel.: 0495 - 45 33 99

E-mail: widdonckschoolweert@aloysiusstichting.nl